Kurzy fotografovania vedené profesionálnym fotografom | Online kurzy fotenia | Fotografické kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých | Fotenie nás baví

Kurzy fotografie pre maklérov, Kurzy zrkadlovky a bezzrkadlovky, Fotenie prírody, architektúry, detí, ...

Online Fotokurzy - profesionálne kurzy fotografovania cez internet

Fotokurzy v malých skupinách a Online Fotokurzy - profesionálne kurzy fotografovania

Obchodné podmienky a základné ustanovenia a pojmy

Obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, tak ako aj práva a povinnosti všetkých zmluvných strán.

I. Poskytovateľ služieb spoločnosť SUZN, s.r.o., IČO: 45 911 231, sídlo Partizánska cesta 30 , 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 19173/S (ďalej len „Spoločnosť“), poskytuje služby v oblasti vzdelávania v oblasti fotografie a súvisiacich činnostiach, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom všetkých druhov kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.

II. Účastník kurzov – právnická alebo fyzická osoba identifikovaná údajmi v prihlasovacom formulári (ďalej ako “Účastník”) riadne vyplnenom a odoslanom na mail: fotosuchy@gmail.com

III. Kurz, kurz v elektronickej podobe – odplatná výučba a poskytovanie služieb s tým spojených pre účastníka, praktické cvičenia odborných zručností pri fotografovaní, výučba v elektronickej podobe (ďalej len „online kurz“) a ďalšie služby pre účastníka s touto formou výučby spojené.

IV. Prihlásenia na kurz individuálny, skupinový, online kurz a platba – 
záväzný zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Účastníkom kurzu vzniká na základe odoslanej vyplnenej elektronickej objednávky – formulára. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Minimálny vek účastníka je 12 rokov. Pre prihlásenie maloletého účastníka (menej ako 15 rokov) je podmienkou vyplnenie a odoslanie prihlášky rodičom, resp. právnym zástupcom maloletého.
Úhradu za kurz je možné realizovať prevodom na účet spoločnosti čislo: 2927906421/1100
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2790 6421
Online kurz bude pre objednávateľa sprístupnený najneskôr do 24 hodín od prijatia platby v dohodnutej výške na účet poskytovateľa služby na vopred stanovené obdobie uvedené v elektronickej objednávke. Objednávateľ obdrží mail na mailovú adresu zadanú v objednávke, mail bude obsahovať prístupové údaje ku online kurzu.

V. Skupinový kurz,  rezervácia miesta, zmena, zrušenie účasti na kurze a podmienky stornovania účasti na skupinovom kurze, odstúpenie a zrušenie zmluvy – rezervácia miesta na kurze je platná až momentom prijatia platby vo vopred dohodnutej výške na účet Spoločnosti. V prípade, že nebola pripísaná platba na účet Spoločnosti do začiatku konania kurzu ale neskôr, má Spoločnosť právo odmietnuť účastníka bez nároku na miesto na skupinovom kurze bez možnosti vrátenia prijatej platby. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť či zrušiť termín plánovaného skupinového kurzu v prípade, ak sa na kurz neprihlási dostatočný počet účastníkov, alebo v prípade iných príčin, ktoré neumožnia poskytovateľovi kurzu jeho riadne konanie v súlade s vopred daným rozsahom a časom. Spoločnosť bude o zmene, alebo zrušení kurzu informovať prihlásených účastníkov minimálne 48 hodín pred termínom konania kurzu. V prípade zmeny termínu kurzu bude úhrada prihláseného uchádzača prenesená na nový termín rovnakého kurzu iba v prípade, že účastník potvrdí svojim súhlasom nový náhradný termín konania. Ak prihlásenému uchádzačovi nový termín nevyhovuje, Spoločnosť mu vráti celú platbu späť prevodom na účet, z ktorého bola prijatá úhrada. Rovnako v prípade zrušenia kurzu je Spoločnosť povinná vráti platbu uchádzačovi prevodom na účet najneskôr do siedmich kalendárnych dní od termínu kurzu.

Poskytovateľ môže aj trvale zrušiť prístup registrovaného užívateľa k plateným online kurzom ak:

1. Používateľ sa bude snažiť zakúpený online kurz akýmkoľvek spôsobom sťahovať, kopírovať, rozmnožovať a šíriť bez súhlasu poskytovateľa služby.
2. Používateľ pri registrácii poskytol nepravdivé informácie.
3. Používateľ poskytne prístupové údaje druhým osobám, ktorým umožní neoprávnený prístup tretím stranám ku zakúpeným online kurzom.
4. Pri zrušení registrácie z dôvodu porušenia zmluvných podmienok Používateľovi nevzniká nárok na vrátenie finančnej čiastky, ani jej pomernej časti.
5. Platnosť zmluvy končí uplynutím doby, na ktorú bola zmluva v zmysle týchto obchodných podmienok uzatvorená.V prípade, že zaplatený online kurz nebude dostupný z technických dôvodov  u poskytovateľa služby, má kupujúci nárok na predĺženie lehoty na prístup ku kurzu o lehotu, počas ktorej nebola zaplatená služba pre užívateľa dostupná. O nedostupnosti služby je objednávateľ povinný neodkladne informovať poskytovateľa písomnou formou na e-mail: fotosuchy@gmail.com

Uchádzač môže svoju účasť na kurze zrušiť písomne len elektronickou formou na e-mail fotosuchy@gmail.comStornovacie podmienky:

3) Zrušenie objednávky 21 a menej dní pred konaním kurzu – vrátenie 0% uhradenej sumy
2) Zrušenie objednávky individuálneho kurzu po zakúpeni kurzu – vrátenie 0% uhradenej sumy

Zrušenie a presunutie rezervácie na kurz je potrebné zaslať na e-mail: fotosuchy@gmail.com
V prípade, ak sa účastník bez predošlého písomného oznámenia nedostaví na objednaný kurz alebo sa zúčastní iba časti objednaného kurzu, nevzniká účastníkovi nárok na náhradu kurzu v inom termíne ani na vrátenie poplatku za kurz.

VI. Individuálny kurz
  – je forma kurzu určená len pre jedného účastníka aj v prípade, že objednávateľ nie je účastníkom kurzu. Konanie kurzu je podmienené na základe riadne vyplnenej a odoslanej prihlášky, termín je určený na základe dohody oboch zmluvných strán, tak ako aj náplň kurzu, rozsah, cena a miesto konania. V prípade neplnoletej osoby mladšej ako 16 rokov je potrebný súhlas rodiča, alebo právneho zástupcu.

VII. Zmeny v organizácii kurzu – Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena lektora, zmena miesta konania kurzu, zmena obsahu kurzu a pod.) Všetky prípadné zmeny budú účastníkovi kurzu oznámené e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej objednávke. Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy jednostranne odstúpiť.

VIII. Akciové ceny a zľavy – nie je možné žiadnym spôsobom kombinovať. Akciová cena alebo zľava môže byť použitá, pokiaľ takáto cena pre daný kurz je stanovená v ponuke daného kurzu. V ponuke je vždy uvedená plná cena kurzu, prípadne aj cena kurzu po zľave, trvanie ponuky alebo počet miest za akciovú cenu, alebo kombinácia a pod.

IX. Darčekový poukaz – Spoločnosť ponúka možnosť zakúpenia Darčekového poukazu na svoje produkty objednávateľom pre tretiu stranu, a to osobu, ktorá musí byť uvedená v závaznej prihláške na kurz. Darčekový poukaz je po objednaní odoslaný objednávateľovi v elektronickej podobe vo formáte JPG v rozlíšení vhodnom na tlač. Kurz je potrebné absolvovať účastníkom do 6 mesiacov od prijatia úhrady za kurz na účet spoločnosti. Darčekový poukaz nie je možné stornovať alebo vrátiť, je možné nevyčerpaný rovnaký kurz preniesť na základe písomnej žiadosti na iného účastníka. Termín konania kurzu pokiaľ bol dohodnutý vopred sa nemení, tak ako lehota na absolvovanie kurzu po úhrade. O zmenu účastníka na kurze musí požiadať objednávateľ kurzu, alebo účastník so súhlasom objednávateľa.

X. Zodpovednosť za straty na majetku a za škodu – Spoločnosť neručí za straty na majetku počas kurzu. Je na zodpovednosti účastníka kurzu dohliadať na svoj osobný majetok. Účastník kurzu je plne zodpovedný za prípadnú škodu na majetku, zverenom vybavení alebo zdraví, ktorú svojim správaním alebo nedbanlivosťou spôsobí Spoločnosti alebo iným účastníkom.

XI. Zhotovovanie záznamu na kurzoch a podujatiach organizovaných poskytovateľom a použitie účastníkových fotografických diel –  na kurzoch organizovaných poskytovateľom sú vyhotovované fotografie a videozáznamy za účelom následnej prezentácie a propagácie Spoločnosti SUZN, s.r.o. (www.kurzy-foto.sk). Účastník kurzu týmto dáva Spoločnosti súhlas na zverejnenie takýchto záznamov. Účastník kurzu týmto dáva Spoločnosti tiež súhlas na použitie účastníkových diel vytvorených počas kurzu resp. vytvorených účastníkom samostatne ako súčasť kurzu na propagačné a marketingové účely Spoločnosti v rôznych dostupných formách. Účastník zaväzuje, že pri použití diel vytvorených počas kurzu resp. vytvorených účastníkom samostatne ako súčasť kurzu bude uvádzať, že tieto diela vznikli v rámci kurzov Spoločnosti.

Platnosť obchodných podmienok od 27.12.2019

Zásady ochrany osobných údajov.

Detailne znenie.

Odosielateľom a spracovateľom osobných údajov je Spoločnosť SUZN, s.r.o., IČO: 45 911 231, sídlo Partizánska cesta 30 , 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.: 19173/S (ďalej len Spoločnosť),

Prihlásením do newslettra návštevník webstránky súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (ďalej len „Účel“), t.j. na ponúkanie alebo propagáciu výrobkov a služieb Odosielateľa, vrátane zasielania informácií a informačných materiálov o pripravovaných akciách, kampaniach, službách a iných aktivitách realizovaných najmä na podporu predaja, zisťovanie spokojnosti alebo na prieskum trhu (všetko spolu ďalej len „Obchodné oznámenia“). Na zasielanie Obchodných oznámení na oznámenú poštovú adresu alebo elektronickú adresu (e-mail) Zákazníka, najmä podľa zákona č 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov, ako aj na kontaktovanie Zákazníka prostriedkami elektronickej diaľkovej komunikácie (telefonický kontakt, krátke textové správy – SMS, správy elektronickej pošty) na poskytnuté kontaktné údaje a na prezentáciu Obchodných oznámení aj v tejto forme. Zákazník udeľuje súhlas na dobu 10 rokov od jeho udelenia.

Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra.

Odosielateľ spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje návštevníka sú v informačnom systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z odberu newslettra.

Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže návštevník kedykoľvek vyjadriť odoslaním správy na e-mailovú adresu odosielateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra.

Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, napríklad e-mailom.

Návštevník má právo získať od odosielateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje návštevníka sa spracúvajú v informačnom systéme odosielateľa. Návštevník má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie, na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje aizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov návštevníkovi je bezplatné.

Návštevník môže od odosielateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú návštevníka. Návštevník môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Návštevník môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Návštevník má právo, aby odosielateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak návštevník namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho odosielateľovi overiť správnosť osobných údajov.

Návštevník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol odosielateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Návštevník má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.