Kurzy fotografovania vedené profesionálnym fotografom | Online kurzy fotenia | Fotografické kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých | Fotenie nás baví

Kurzy fotografie pre maklérov, Kurzy zrkadlovky a bezzrkadlovky, Fotenie prírody, architektúry, detí, ...

Online Fotokurzy - profesionálne kurzy fotografovania cez internet

Fotokurzy v malých skupinách a Online Fotokurzy - profesionálne kurzy fotografovania

KURZY FOTOGRAFOVANIA V RÁMCI Národného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ ZADARMO zamestnaneczáujemca o zamestnanie (ZOZ)

Individuálne kurzy fotografovania – ZADARMO

PODROBNOSTI O KURZE

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

zamestnanec, záujemca o zamestnanie (ZOZ)

FORMA KURZU

realizácia kurzu je individuálnou formou

MIESTO KONANIA

Družby 2B, Banská Bystrica

ČASOVÝ ROZSAH KURZU

časový rozsah podľa výberu kurzov z ponuky, alebo podľa ponuky kurzu fotografovania presne na mieru

ZNAČKA A MODEL FOTOAPARÁTU

na kurz je vhodné mať už vlastný fotoaparát, značka a model nerozhoduje

LEKTOR KURZU

Bc. Marek Suchý, profesionálny fotograf a lektor

Zamestnanci, živnostníci, ale aj ľudia na materskej či rodičovskej dovolenke, majú možnosť získať dodatočné vzdelanie a to úplne bezplatne. Úrady práce vďaka projektu “Nestrať prácu – vzdelávaj sa” preplatí náklady na vzdelávanie. Projekt je určený pre fyzické osoby, ktoré popri svojom zamestnaní sa chcú vzdelávať a zvýšiť si kvalifikáciu v určitej oblasti. Hlavným cieľom projektu je preplatiť kurzy tým, ktorým takéto vzdelávanie pomôže prácu nestratiť, prípadne udržať sa na trhu práce.

Postup podania žiadosti:

Informácie o projekte:
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie-v-ramci-narodneho-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152160

1. Cieľová skupina záujemcovia o zamestnanie. Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Môže sa ním stať aj občan, ktorý je zamestnaný, ale uvažuje o zmene zamestnania, či zmene bydliska a s tým spojenej zmene zamestnania, rodič na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, študent strednej alebo vysokej školy, dôchodca….
Výhodou evidencie je, že záujemca o zamestnanie môže požiadať o sprostredkovanie vhodného zamestnania osobne, e-mailom alebo poštou na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len “úrad”) bez ohľadu na trvalý pobyt alebo aj na viac úradov súčasne.
https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti-v-slovenskom-jazyku-a-inych-jazykoch/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

2. Záujemca o zamestnanie si po úspešnej registrácii na ÚP ktorá trvá niekoľko dní sám vyberie vhodné kurzy (rôzna kombinácia viacerých kurzov) z kompletnej ponuky individuálynch a online kurzov na www.fotenienasbavi.sk, alebo je možné pripraviť individuálny kurz presne pre potreby účastníka kurzu.

3. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posudzuje každú žiadosť individuálne, prebieha schvaľovací proces.

4. Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 15. októbra 2023.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

ČO je cieľom projektu?

  • cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov – zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

 

Pre KOHO je projekt určený?

  • projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce.

 

KTO pre Vás vyberá kurzy?

  • kurzy si vyberáte Vy. Znamená to, že občan si sám vyberie z ponuky kurzov na trhu, podľa vlastnej potreby, bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

 

KDE a AKO podať žiadosť?

  • záujemca o zamestnanie (ZoZ) písomne požiada úrad o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ. Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.