Kurzy fotografovania vedené profesionálnym fotografom | Online kurzy fotenia | Fotografické kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých | Fotenie nás baví

Kurzy fotografie pre maklérov, Kurzy zrkadlovky a bezzrkadlovky, Fotenie prírody, architektúry, detí, ...

Online Fotokurzy - profesionálne kurzy fotografovania cez internet

Fotokurzy v malých skupinách a Online Fotokurzy - profesionálne kurzy fotografovania

VÍŤAZNÉ FOTOGRAFIE - FOTENIE NÁS BAVÍ 2020

Fotografická súťaž – súťažné témy:

  • 1. téma –  Časopriestor (čas a pohyb)
  • 2. téma –  Kolobeh (deň a noc)
  • 3. téma –  Šerosvit (svetlo a tieň)
  • 4. téma –  Emócia

Podmienky fotografickej súťaže Fotenie nás baví 2020

SUZN s.r.o., Partizánska cesta 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45911231 (ďalejlen organizátor), vyhlasuje fotografickú súťaž: “Fotenie nás baví 2020” (ďalej len “súťaž”).

Priebeh súťaže sa riadi týmito podmienkami (ďalej len “podmienky”):

– súťažiacim je každá fyzická osoba
– osobu, ktorá nie je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, do súťaže prihlási jej zákonný zástupca
– súťažiaci musí vyžiadať u organizátora súťaže jedinečné identifikačné číslo (ďalej len ID), žiadosť o ID je potrebné zaslať na e-mail: kurzyfoto@gmail.com, bez ID nie je možné sa zúčastniť súťaže
– účastník súťaže s prideleným ID môže počas trvania súťaže poslať maximálne tri fotografie ku každej téme na e-mail kurzyfoto@gmail.com, do predmetu správy je potrebné uviesť text „Fotenie nás baví 2020“ a do prílohy súťažnú fotografiu v elektronickej forme s názvom v požadovanom tvare uvedenom nižšie.

Príklad označenia fotografie zaslanej do súťažného kola:
IDtema1foto1.jpg
(ID autora– pridelené, tema1 – súťažné téma, napr. časopriestor, foto1 – poradové číslo záberu ku danej téme)
V prípade, že fotografia nebude takto označená, nebude zaradená do súťaže!

– súťažné témy:

1. téma –  Časopriestor (čas a pohyb)
2. téma –  Kolobeh (deň a noc)
3. téma –  Šerosvit (svetlo a tieň)
4. téma –  Emócia

FOTENIE NÁS BAVÍ 2018
http://kurzy-foto.sk/index.php/blog/138-fotenie-nas-bavi-2018

– každý účastník súťaže môže poslať ku každej téme maximálne tri fotografie, ktorých je autorom
– fotografia musí byť v obrazovom formáte JPG
– minimálne rozlíšenie fotografie je 1920 pixelov (bodov) pre dlhšiu stranu – fotografie, ktoré nesplnia požadovaný minimálne rozlíšenie nebudú zaradené do súťaže
– fotografia musí obsahovať originálny EXIF (expozičné údaje) a zároveň musí byť vytvorená po termíne 1.1.2020. V prípade,že fotografia bude vyhotovená pred týmto termínom alebo nebude obsahovať EXIF, nebude zaradená do súťaže
– po ukončení súťaže budú vybrané štyri najlepšie fotografie (štvorčlennou porotou)
– posledný termín na zaslanie fotografie do súťaže je 30.11.2020, termín na zaslanie fotografii je predĺžený na 28.2.2021
– vyhodnotenie súťaže prebehne 15.3.2021, porota vyberie 4 víťazné fotografie
– ceny pre autorov víťazných fotografii:

1. Chata Magurka – voucher pre dve osoby na 2 noci s raňajkami (v mimosezónnych dňoch)
https://magurka-liptov.sk/

2. Saaldigital – kupón v hodnote 2500 CZK na tlač
https://www.saal-digital.cz/

3. Kurzy fotografovania – online kurz Adobe Lightroom CLASSIC
www.fotenienasbavi.sk

4. Kurzy fotografovania – online kurz Adobe Lightroom CLASSIC
https://www.fotenienasbavi.sk/

– zmena cien vyhradená – usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu cien v súťaži
– súťažiaci prehlasuje, že každá z fotografií prihlásených do súťaže je jeho vlastným dielom, teda že ju vytvoril svojou vlastnou tvorivou činnosťou (ďalej len “dielo”) a bola vyhotovená po 1.1.2020
– súťažiaci ďalej prehlasuje, že je oprávnený s dielom voľne nakladať, najmä je oprávnený dielo použiť a udeľovať iným osobám licencie v zmysle ust. §§ 40 – 49 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len “autorský zákon”)
– súťažiaci svojím súhlasom udeľuje organizátorovi licenciu podľa ust. § 40 a nasl. autorského zákona
– organizátor je oprávnený dielo alebo jeho časť použiť vo svojich propagačných a prezentačných materiáloch, ako aj v akýchkoľvek iných materiáloch vydávaných organizátorom za akýmkoľvek účelom; v tlačenej alebo elektronickej forme
– súťažiaci udeľuje organizátorovi nevýhradnú licenciu v zmysle ust. § 43 ods. 3 autorského zákona a zostáva zachovaná aj vtedy, ak súťažiaci neskôr udelí tretej osobe výhradnú licenciu k dielu
– cena udelená súťažiacemu organizátorom ako výhra nie je odplatou za udelenie licencie